REGULAMIN portalu www.studiokrajobrazy.pl

I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – STUDIOKRAJOBRAZY.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Przystankowej 2a,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000936324. Kapitał zakładowy Spółki 25.000zł. Kontakt ze Sprzedawcą pod adresem mailowym biuro@studiokrajobrazy.pl i telefoniczny pod numerami telefonów: 71 7835875 i 71 7256079 oraz korespondencyjny na adres siedziby Sprzedawcy.

Sklep - serwis internetowy którego prawo używania należy do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.studiokrajobrazy.pl, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin - niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną  przez Sprzedawcę.

Towar – gotowy projekt budynku prezentowany w Sklepie, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży, składający się z czterech identycznych egzemplarzy zawierających część opisową oraz rysunkową w branży architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej i sanitarnej. Oferta Towaru zamieszczona w Sklepie zawiera jego opis, dane techniczne, cenę brutto, rzuty kondygnacji, widoki elewacji oraz przykładowe wizualizacje budynku, który można wybudować na podstawie projektu.

Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego pod adresem internetowym www.studiokrajobrazy.pl.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

2. Zamówienia od Klientów wyłącznie z terenu Polski są przyjmowane przez www.studiokrajobrazy.pl oraz e-mailowo na adres biuro@krajobrazy.com.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

3. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która dostarczana jest Klientowi w formie tradycyjnej wraz z zamówionym Towarem.

4. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką pobraniową na koszt Sprzedawcy.

2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep. W przypadku dokonania zamówienia projektu będącego koncepcją, czas jego realizacji może się wydłużyć maksymalnie do 30 dni. W potwierdzeniu zamówienia Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie i o przewidywanym terminie realizacji.

V. Formy płatności

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności: za pobraniem – przy odbiorze przesyłki, przedpłata przelewem na konto na podstawie faktury proforma i gotówką – przy odbiorze Towaru w siedzibie Sprzedawcy.

VI. Reklamacja

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży, która nie jest sprzedażą konsumencką, wyłączone zostają przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

3. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

5. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Wzór oświadczenia o rezygnacji z zakupu dokonanego na zasadach sprzedaży wysyłkowej stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedawcy: STUDIOKRAJOBRAZY.PL Sp. z o. o., ul. Przystankowa 2a, 52-231 Wrocław.

3. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar nie może być zniszczony, poddawany adaptacji oraz kopiowany.

4. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: STUDIOKRAJOBRAZY.PL Sp. z o. o., ul. Przystankowa 2a, 52-231 Wrocław.

5. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, albo w inny sposób za zgodą Konsumenta.

7. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

5. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą STUDIOKRAJOBRAZY.PL Sp. z o. o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.studiokrajobrazy.pl.

4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.

5. Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

ZAŁ. DO REGULAMINU: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

(wypełniony należy odesłać Sprzedawcy tylko i wyłącznie w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Data: ..................................

STUDIOKRAJOBRAZY.PL Sp. z o. o.

Ul. Przystankowa 2a,

52-231 Wrocław

biuro@studiokrajobrazy.pl

 

Ja, niżej podpisany(a) ...............................................................................

informuję niniejszym o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów zakupionych w Sklepie:

.................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy: ........................................          

Data odbioru Towaru:  ........................................

Imię i nazwisko: ..................................................

Adres: .......................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu: .............................................................................

Podpis: ...............................................................